korekta, plan, dokumenty, pismo, kwestionariusz, pisać, konsultacje

RAPORT
z dnia 15 października 2019 r.
z konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola projektu uchwały:

Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola.

Konsultacje odbyły się na podstawie:

  1. Uchwały nr LXVII/1267/18 Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2442 oraz z 2019 r. poz. 1618).
  2. Zarządzenia nr OR-I.0050.638.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 października 2019 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola.

Konsultacje poprzedzono akcją informacyjną, która została ogłoszona w dniu 08.10.2019 r. i trwała do dnia 10.10.2019 r. W akcji informacyjnej wykorzystano następujące kanały informacyjne:

  1. Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miasta Opola,
  2. Kampanie informacyjne na portalach społecznościowych.

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 10.10.2019 do 14.10.2019 r.

Konsultacje realizowane były w następujących formach:

  1. Pisemnego, w tym elektronicznego przekazywania opinii;
  2. Punktu konsultacyjnego, zorganizowanego w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu przy ulicy Damrota 1, pok. 205 w godz. od 7.30 do 15.30 w każdy dzień roboczy do dnia 14.10.2019 r.

Podczas konsultacji nie zgłoszono uwag.

Zgodnie z § 17 Uchwały nr LXVII/1267/18 Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2442 oraz z 2019 r. poz. 1618) niniejszy raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w oficjalnym serwisie internetowym i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola, a także jest niezwłocznie przekazywany do wiadomości Radzie Miasta, radom dzielnic, Młodzieżowej Radzie Miasta, Radzie Seniorów Miasta oraz Opolskiej Radzie Działalności Pożytku publicznego.