Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Oferty należy składać z załącznikami wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie www.engo.org.pl.

Termin składania ofert i potwierdzeń z Generatora do dnia 21.03.2019 r. do godz. 15:00. W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego, codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo w dniu 14.03.2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach 07:30 – 17:30.