Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie https://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin składania ofert wraz z potwierdzeniem złożenia z Generatora upływa dnia 29 października 2019 r.

Szczegóły konkursu w załącznikach.