Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacji

OGŁOSZENIE I

Działając na podstawie § 6 ust. 1 uchwały nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 11 września 2018 r., poz. 2443)

OGŁASZAM

rozpoczęcie AKCJI INFORMACYJNEJ

do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę nr II/36/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021.

Konsultacje będą przeprowadzone z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Akcja informacyjna prowadzona jest z wykorzystaniem 2 kanałów:

  1. Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miasta Opola,
  2. Kampanie informacyjne na portalach społecznościowych.

Akcja informacyjna rozpoczyna się w dniu podania do publicznej wiadomości w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Opola niniejszego ogłoszenia.

 

OGŁOSZENIE II

Działając na podstawie § 35 uchwały nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 11 września 2018 r., poz. 2442)

OGŁASZAM

rozpoczęcie AKCJI INFORMACYJNEJ

do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola

Konsultacje będą przeprowadzone z mieszkańcami Miasta Opola.

Akcja informacyjna prowadzona jest z wykorzystaniem 2 kanałów:

  1. Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miasta Opola,
  2. Kampanie informacyjne na portalach społecznościowych.

Akcja informacyjna rozpoczyna się w dniu podania do publicznej wiadomości w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Opola niniejszego ogłoszenia.