Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

 Ulga rehabilitacyjna

Często pojawiają się pytania (szczególnie u osób, które przechodzą rehabilitacje), czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na jakiekolwiek operacje medyczne. Jaki jest więc zakres pojęcia “zabiegi rehabilitacyjne”, które jest użyte w ustawie o PIT? W celu odpowiedzi na powyższe pytanie, przeczytajcie ten artykuł.

Wydatki na rehabilitację

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne jakie możemy odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej zawiera artykuł 26 ust. 7a ustawy o PIT. Zasady jak i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały natomiast w ust. 7b-7g tego artykułu. Za wydatki, które podlegają odliczeniu uważa się więc:

1. Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb związanych z niepełnosprawnością.

2. Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

3. Wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

4. Zakup materiałów szkoleniowych, stosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

5. Opłacenie tłumacza języka migowego.

6. Utrzymanie psa asystującego.

7. Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego.

8. Zakup oraz naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń oraz narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji.

9. Kolonie jak i obozy dla dzieci niepełnosprawnych.

10. Leki.

11. Odpłatny przewóz na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne.

12. Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym lub na koloniach i obozach dla dzieci z niepełnosprawnościami.

13. Opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną.

Warto pamiętać, że powyższe przykłady podlegają odliczeniu od dochodu tylko i wyłącznie, kiedy nie zostały sfinansowane przez środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy innych funduszy, które pomagają osobom niepełnosprawnym. Jeżeli jednak zabieg czy cokolwiek innego został sfinansowany w połowie, odliczeniu podlega tylko różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą sfinansowaną z funduszy. Więcej znajdziesz na https://podatki-katowice.pl/uslugi/spolki-prawa-handlowego

Warunkiem odliczenia takich wydatków jest konieczność posiadania orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w przepisach, decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Wysokość wydatków określa się więc na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie.

Zabiegi rehabilitacyjne

Jak wynika z ustawy o PIT, za wydatki podlegające odliczeniu uważa się między innymi wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej czy w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W przepisach tej ustawy jednak brakuje definicji pojęcia zabieg czy rehabilitacja. Organy skarbowe więc stosują definicje encyklopedyczne oraz literaturę z zakresu rehabilitacji, aby wyjaśnić te pojęcia.

Zabiegi operacyjne

W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy wydatki na zabiegi operacyjne mieszczą się w zakresie pojęcia zabiegów rehabilitacyjnych. Pomimo tego, że zabiegi operacyjne, które są też zabiegami rehabilitacyjnymi, ponieważ jego nadrzędnym celem jest przywrócenie pełnej sprawności i wyeliminowanie schorzenia u osoby chorej, nie mogą one zostać odliczony przez osobę od dochodu w zeznaniu podatkowym. Przepisy o ulgach podatkowych powinny być interpretowane ściśle, co nie ma miejsca w ulgach rehabilitacyjnych. Dlatego wiele osób próbuje wykorzystać to na swoją korzyść.