Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Korekta nr 6 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok

Działając na podstawie § 17 ust. Uchwały nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2442 z poźń. zm.),

Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości zmiany w Rocznym Planie Konsultacji na 2019 rok.

Zmiany polegają na:

  • dodaniu do planu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.