Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

kosz niebieski

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt. 9 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. 2018, poz. 1454 ze zm.) poniżej przedstawiamy osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które zostały obliczone na podstawie półrocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 

2018 rok Poziom osiągnięty przez Gminę *** Poziomy wymagane przepisami prawa*,** Uwagi
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła * 57 ≥30%* Poziom został osiągnięty
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych * 100 ≥50%* Poziom został osiągnięty
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania ** 0

 

≤40 %** Poziom został osiągnięty

* według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

** według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji gmina w 2018r. mogła przekazać do składowania 40% odpadów komunalnych w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. Gmina w 2018r. zeskładowała 0%, czyli poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2018 został osiągnięty

*** dane pochodzą z korekty sprawozdania z dnia 02.08.2019r.