Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacji

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.586.2019

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie § 8 ust.1 uchwały nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2443) – zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 10.09.2019 r. rozpoczną się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi” oraz z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej „Radą”.

  1. Przedmiotem konsultacji jest Program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020.
  2. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii organizacji pozarządowych i Rady w przedmiocie konsultacji, m.in. w zakresie priorytetów, celów, działań, zasad oraz form współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  3. Uzasadnieniem konsultacji jest dialog władz Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i Radą w związku z koniecznością uzyskania optymalnych wyników współpracy Miasta Opola z sektorem pozarządowym.
  4. Ustala się termin konsultacji od 10.09.2019 r. do 01.10.2019 r. zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Konsultacje realizowane będą w dwóch etapach

1) etap 1, obejmujący konsultacje z organizacjami pozarządowymi;

2) etap 2, obejmujący konsultacje z Radą.

  1. Etap 1 konsultacji realizowany jest w formach:

1) warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędą się w dniu 16.09.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu przy ulicy Minorytów 4, w godz. od 16.00 do 18.00;

2) pisemnego, w tym elektronicznego przekazywania opinii;

3) punktu konsultacyjnego, zorganizowanego w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu przy ulicy Damrota 1, pok. 205 w godz. od 7.30 do 15.30 w każdy dzień roboczy do dnia 16.09.2019 r.

  1. Pisemne opinie należy zgłaszać na adres: Centrum Dialogu Obywatelskiego ul. Damrota 1, 45-064 Opole do dnia 16.09.2019 r. do godz. 15.30.
  2. Zgłaszanie opinii drogą elektroniczną następuje na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16.09.2019 r. do godz. 24.00.
  3. Etap 2 konsultacji realizowany jest w formie opiniowania projektu uchwały przez Radę.
  4. Rada wyraża swoją opinię w przedmiocie konsultacji w formie uchwały w terminie do dnia 01.10.2019 r.

§ 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje Miasto Opole.

§ 4. Niniejsze zarządzenie oraz materiały dotyczące przedmiotu konsultacji podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Opola i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.

§ 5. Właściwą komórką organizacyjną Urzędu Miasta Opola odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Centrum Dialogu Obywatelskiego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Centrum Dialogu Obywatelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.