Uprzejmie informujemy o zmianie Uchwały Nr LII/1060/17 z dnia 31 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/246/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r., zmieniony został ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie z dnia 31 sierpnia na 31 października. Zmianie uległ również wzór wniosku o dofinansowanie.