Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Mieszkanki i mieszkańcy Opola różnią się, co stanowi oczywisty element każdej społeczności lokalnej. Dostrzeganie i docenianie tych różnic przez pryzmat potencjału jednostek stanowi dodatkowy czynnik rozwoju miasta przyjaznego solidarnego i włączającego społeczności w procesy decyzyjne. Różnorodność obejmuje zarówno różnice między ludźmi, jak i te występujące między grupami społecznymi. Docenianie różnorodności niesie ze sobą wyzwanie zapewnienia wszystkim równych szans, czyli sprawiedliwego traktowania i włączania do społeczności niezależnie od statusu danej osoby. W procesie tym konieczne jest poświęcenie szczególnej uwagi grupom mniejszościowym.

Dążąc do zapewnienie jak najlepszych warunków do życia w mieście, Prezydent Miasta Opola powołuje przy Centrum Dialogu Obywatelskiego Referat ds. Integracji społecznej oraz Pełnomocnika ds. Równego Traktowania.

Do zadań Referatu ds. integracji społecznej będą należeć między innymi:

 • zwiększenie wiedzy cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy na temat ich praw i obowiązków oraz kwestii związanych z życiem w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem:
 1. dostępu do edukacji,
 2. dostępu do służby zdrowia,
 3. dostępu do kultury,
 4. uzyskania prawa jazdy,
 5. pomocy społecznej oraz korzystania z świadczeń oferowanych przez Miasto Opole
 6. wynajmu mieszkań,
 7. wsparcia na rynku pracy,
 8. pomocy w korzystaniu z kursów bezpłatnych oraz komercyjnych dla cudzoziemców na terenie Opola,
 9. pomocy w załatwiania formalności z zakresu legalizacji pobytu, uzyskania Karty Polaka, meldunku, rejestracji dzieci, obywatelstwa, pozwolenia na pracę,
 • wzrost zaangażowania obywatelskiego cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy mieszkających w Opolu oraz ich integracji z mieszkańcami Opola poprzez:
 1. informowanie na temat organizacji i instytucji działających na rzecz migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych działających w Opolu,
 2. popularyzowanie wiedzy na temat wydarzeń kulturalno – oświatowych,
 3. pomoc w zakresie zrzeszania się i samoorganizacji,
 • wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych w obszarze integracji cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy w Opolu, w tym:
 1. uruchomienie i obsługa skrzynki mailowej udostępnionej do obsługi cudzoziemców,
 2. obsługa dyżurnego telefonu informacyjnego dla cudzoziemców w trakcie pełnionych dyżurów,
 • organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w obszarze działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem, obywateli Ukrainy przebywających i pracujących w Opolu.

W najbliższych dniach Ratusz uruchomi nabór na wolne stanowiska w referacie – zapraszamy chętnych do aplikowania.

Do zadań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania należeć będzie miedzy innymi:

 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także ochrony przed dyskryminacją, organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji, organizowanie szkoleń, debat, konferencji, akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie równego traktowania
 • reprezentowanie przez Pełnomocnika ds. Równego Traktowania, Prezydenta Miasta Opola w kontaktach z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w obszarze problematyki kobiecej, społecznej i rodzinnej
 • przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Opola oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi propozycji inicjatyw mających na celu promowanie wiedzy i wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej w obszarze równego traktowania
 • wnioskowanie do Prezydenta Miasta Opola, samodzielnie lub we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Opola i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, powoływanie zespołów roboczych, konsultacyjno-doradczych z udziałem organizacji pozarządowych działających w mieście Opola, związanych z wdrażaniem polityki równego traktowania,
 • współpraca z pełnomocnikami działającymi w podobnej problematyce w Polsce,
 • pomoc ofiarom dyskryminacji lub przemocy
 • podejmowanie działań na rzecz zwiększania aktywności opolskich kobiet na rynku pracy, na najwyższych stanowiskach w procesie podejmowania decyzji
 • promowaniu wśród kobiet przedsiębiorczości.

Przykładowe sposoby realizacji celów

 • Organizowanie warsztatów, szkoleń, spotkań informacyjnych podnoszących wiedze w zakresie równego traktowania;
 • Organizowanie spotkań inicjujących w mieście Opolu rozwiązania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji;
 • Powołanie Rady ds. Równego Traktowania , jako ciała doradczego i opiniodawczego w temacie przeciwdziałania dyskryminacji
 • Realizacja zadań w obszarze pożytku publicznego , zlecanych podmiotom pozarządowym;
 • Opracowanie Miejskiego Przewodnika dla osób pokrzywdzonych dyskryminacja – powinny się w nim znaleźć instytucje i podmioty świadczące taką pomoc oraz wskazówki dla osób planujących skorzystać z tej pomocy.

Funkcje pełnomocnika Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski Powierzył Pani Dorocie Piechowicz – Witoń , naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego.