wykaz

Działając na podstawie § 17 ust. Uchwały nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2442 z poźń. zm.), Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości zmiany w Rocznym Planie Konsultacji na 2019 rok.

Zmianie ulega termin przeprowadzenia konsultacji Projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2020-2023 z grudnia 2019 roku na styczeń 2020 roku.