Człowiek podpisujący dokumenty

Opole, 16 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie § 6 ust. 1 uchwały nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2443)

oraz

§ 35 uchwały nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2442)

ogłaszam rozpoczęcie akcji informacyjnej poprzedzającej konsultacje projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Opola do 2030 r.”.

Konsultacje będą przeprowadzone z mieszkańcami Miasta Opola, a także z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje będą trwały od 17 maja 2019 r. do 7 czerwca 2019 r. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje Miasto Opole.

Akcja informacyjna rozpoczyna się w dniu podania do publicznej wiadomości w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Opola niniejszego ogłoszenia.

Z up. Prezydenta Miasta

Małgorzata Stelnicka

Z-ca Prezydenta Miasta