Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pt. Materiały do kampanii Odkryj Opole.

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 17.04.2019 r. przez:

1) wysłanie na adres e-mail: bp@um.opole.pl,

2) przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole, z dopiskiem uwagi do oferty: Materiały do kampanii Odkryj Opole,

3) osobiste dostarczenie do Wydziału Promocji, Opole, ul. Krawiecka 13.