Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Informujemy, że w dniu 14 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Konsultacji w poszerzonym składzie.

Obecnie w skład Rady wchodzi:
– dwóch przedstawicieli Rady Miasta Opola
– pięciu przedstawicieli rad dzielnic w Opolu
– trzech przedstawicieli Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
– dwóch przedstawicieli Rady Seniorów
– dwóch przedstawicieli Prezydenta.

Społeczna Rada Konsultacji jest zespołem opiniodawczym i doradczym Prezydenta Miasta Opola w sprawach dotyczących konsultacji.

Jej zadaniem jest m.in. opiniowanie rocznego planu konsultacji i sprawozdania z jego realizacji, opiniowanie wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych, które wpłynęły w otwartym naborze ze strony mieszkańców, a także tworzenie i aktualizowanie katalogu dobrych praktyk prowadzenia konsultacji społecznych oraz wskazywanie spraw istotnych dla miasta, które powinny podlegać konsultacjom społecznym.